Αγωγή της αιμορροφιλίας

Στην Ευρώπη, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης των ατόμων με αιμορροφιλία. Στην Ελλάδα, είναι διαθέσιμες τόσο οι θεραπείες με ανασυνδυασμένο αντιαιμορροφιλικό παράγοντα όσο και με συμπυκνωμένα σκευάσματα πλάσματος. Ωστόσο, ο μέσος όρος των μονάδων συμπυκνωμένου παράγοντα VIII που χρησιμοποιούνται ανά κάτοικο κυμαίνεται από λιγότερο από 2,3 έως 3 IU (International Unit - Διεθνής Μονάδα)σύμφωνα με στοιχεία του EHC και του ΣΠΕΑ, ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, το Η.Β., η Γαλλία και η Σουηδία, όπου παρέχονται θεραπείες ανασυνδυασμένου αντιαιμορροφιλικού παράγοντα σε όλα τα άτομα με αιμορροφιλία και η προφυλακτική αγωγή αποτελεί τη κατά κανόνα θεραπεία για τα παιδιά, ο μέσος όρος των επιπέδων θεραπείας κυμαίνεται μεταξύ 5 και 8 IU ανά κάτοικο.

Γενικά, η αντιμετώπιση της αιμορροφιλίας στην Ελλάδα γίνεται: σε βάση κατ’ επίκλησης αγωγής με εξαίρεση των παιδιών που πάσχουν από βαριά μορφή αιμορροφιλίας τα οποία λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή. Ωστόσο, καθώς είναι αναγνωρισμένο ότι η «προφυλακτική» αγωγή έχει ουσιαστική επιρροή στην ποιότητα ζωής με μείωση του κινδύνου αναπηρίας, ο Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών θεωρεί τη βελτίωση της πρόσβασης στην προφύλαξη έναν από τους βασικούς στόχους του.